Velkommen til vores hjemmeside

§1.                  Klubbens navn er ØstSjællands Rideklub , forkortelse ØSR, og den har hjemsted i Stevns kommune.

§2.                 Klubbens formål er at vække interesse for og fremme ridesporten, herunder mønstring og anden omgang med heste, samt samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, herunder fremme specielt ungdommens kendskab til hestens brug, røgt og pleje.

 

§3.                 I klubben kan der optages aktive, passive, juniormedlemmer og gæstemedlemsskab . Aktive medlemmer har fuldt medlemskab, kan deltage i alle arrangementer, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer kan optages i klubben, men har dog ingen stemmeret og ikke ret til at deltage i ridesportslige arrangementer, men ret til at deltage i alle sociale arrangementer. Juniormedlemmer er medlemmer som sådanne til og med det fyldte 18. år hvorefter de betragtes som seniormedlemmer. Juniormedlemmer har stemmeret, dog ikke omkring økonomiske spørgsmål. Det er muligt at købe 3 måneders gæstemedlemskab for ½ pris i forhold til normal pris. Der kan kun købes gæstemedlemsskab i forbindelse med hold deltagelse hvor man vil stille med et ØSR hold, dermed må forstås at man ikke er startberettiget til deltagelse i klubmesterskab og andre stævner som enkelt ekvipage .

Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen eller en hertil bemyndiget repræsentant. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med en måneds varsel. 

Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem som følge heraf er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbundslove, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§4.                 Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for dens gæld eller andre forpligtigelser.

 

§5.                 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse for et år af gangen for henholdsvis aktive, passive og juniormedlemmer. Fastsættelsen foregår ved afstemning ved simpelt stemmeflertal. Er kontingentet ikke betalt senest den 1. februar, slettes vedkommende som medlem.

       

§6.                 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer . Som skal have relation til klubben i mindst 3 måneder.  På den ordinære generalforsamling vælges formanden og kassereren direkte og herefter de resterende bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes vælges 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primær udvalg. 

 

                      Formanden og kassereren vælges for 1 år ad gangen, genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen, genvalg kan finde sted.

I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, træder en af suppleanterne ind i stedet. Bestyrelsen afholder mindst 1 møde hvert kvartal, med min. 14 dages varsel og med dagsorden. Nyt fra distriktet. Udvalg. Regnskabsstatus er fast punkt. . Der kan ikke afgives stemme med fuldmagt til bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv efter bedste evne. Prokura kan meddeles formanden og kassereren, der herefter er bemyndiget til på bestyrelsens vegne at råde over klubbens midler.

 

§7.                Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende

Dagsorden:
1.         Valg af dirigent
2.         Valg af 2 stemmetællere
3.         Formandens beretning
4.         Det kontrollerede regnskab fremlægges
5.         Fastsættelse af kontingent
6          Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hændesenest 8 dage før generalforsamlingen.
7.         Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter.
8.         Valg af udvalgsmedlemmer.
9.         Eventuelt.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Alle aktive medlemmer har stemmeret, i økonomiske spørgsmål har dog kun medlemmer, der er fyldt 18 år, stemmeret. Hvis blot et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel for at være retmæssigt indkaldt.

§7.a.              

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maks. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt.

§7b.               I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i en nærmere angivet periode på over 2 måneder. En sådan udelukkelse kan kun besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamlingen ved skriftlig afstemning. For at en sådan udelukkelse kan vedtages, kræves en flertal på minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. (Blanke stemmesedler tæller med flertallet, og ved eventuel stemmelighed skal afstemningen gå om).
Det pågældende medlem har krav på at være tilstede på generalforsamlingen og forsvare sig, inden afstemningen finder sted. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.

 

§7c.              

I det paragraf 7.b. omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes vedskriftlig afstemning, med et flertal på minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen skal indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts- Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts- Forbund (eksklusion).

 

§8.                 Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter godkendelse af bilagskontrollanterne.


§9.                

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen anserdet for nødvendigt, eller såfremt mindst 10 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom. Begæringen skal være bilagt en meddelelse af hvilke dagsordenspunkter, der ønskes behandlet. Procentdelen af medlemmer beregnes ud fra det på den sidste afholdte generalforsamlings bogførte medlemstal.

 

§10.               

Til ændringer af klubbens vedtægter og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.


§11.               

Klubbens opløsning kan kun ske, såfremt dette vedtages på 2 efter hinanden, med 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages af 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Vedtages opløsningen herefter ligeledes på den sidste generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal, skal klubbens eventuelle midler og materiel overgives til Distrikt 3 eller, såfremt distrikterne nedlægges, til anden rideklub i området. Hvis dette ikke er muligt alternativt til Dansk Ride Forbund, som skal sikre, at dette fremover vil blive brugt i henhold til foreningens formål.

 

§12.                I forbindelse med afholdelse af klubmesterskab i dressur, rides der på procent som ganges op efter følgende model:

Sværhedsgrad 0 (LD-LB3/LC3) ganges med 1,0

Sværhedsgrad 1 (LA1/LB1 –LA3/LB3) ganges med 1,01

Sværhedsgrad 2 (LA4/LA1-LA4/LA3) ganges med 1,02

Sværhedsgrad 3 (Pony LA4) ganges med 1,03


Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 15. februar 2016.